Parkstad Designs

Wij zijn uw partner voor Websites Hosting webshop Advies SEO

Inhoud

Algemene voorwaarden

A ALGEMEEN
Algemene voorwaarden
Artikel 1 : Toepasselijkheid en toepasselijk recht

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten tussen Parkstad-designs.com en haar Opdrachtgever.

2. Parkstad-designs.com wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van haar Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3. De (ver)nietig(baar)heid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

4. Bij strijdigheden in A en B, A en C of A en D, prevaleert hetgeen in B, C of D is bepaald.

5. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6. Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Parkstad-designs.com.

Artikel 2 :Tarieven en betaling

1.Parkstad-designs.com mag verhogingen in o.a. lonen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege aan Opdrachtgever, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, doorberekenen voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingang van die verhogingen nog door Parkstad-designs.com moeten worden verricht of worden geleverd.

2. Opdrachtgever is na oplevering van de website/-shop gehouden de laatste betaaltermijn binnen 14 dagen te voldoen, ongeacht of de website/-shop met gegevens van Opdrachtgever is gevuld.

3. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting.

5. Indien Parkstad-designs.com bij het in verzuim raken van Opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso) maatregelen neemt, komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–. Voor consumenten die Opdrachtgever zijn, geldt hetgeen is vastgelegd in het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

6. Parkstad-designs.com heeft op elk moment het recht om van Opdrachtgever zekerheid voor de betaling te verlangen dan wel vooruitbetaling van de werkzaamheden te vorderen. Parkstad-designs.com is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld, althans tot Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. Parkstad-designs.com is eveneens gerechtigd om de overeengekomen dienst geheel of gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder andere vanwege onderhoud, wanbetaling of overig wanpresteren van Opdrachtgever, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever. Parkstad-designs.com spant zich er voor in dit tot een minimum te beperken.

Artikel 3 : Verantwoordelijkheden

1. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het resultaat van de werkzaamheden afhankelijk is van een adequate en effectieve samenwerking met Parkstad-designs.com reden waarom Opdrachtgever gehouden is alle gewenste informatie en bescheiden te verschaffen die voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk zijn.

2. Opdrachtgever draagt het risico van selectie, gebruik, toepassing en beheer in haar organisatie van alle apparatuur, programmatuur, websites/-shops, databestanden, alsmede van de door Parkstad-designs.com te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden.

3. De (beleids-)keuze of beslissing door Opdrachtgever op basis van de door Parkstad-designs.com geleverde zaken, verrichte diensten, verstrekte informatie of gegeven adviezen berust te allen tijde uitsluitend bij Opdrachtgever die daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is.

4. Parkstad-designs.com aanvaardt of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Opdrachtgever zelf gemaakte dan wel door of namens deze ter beschikking gestelde documenten, afbeeldingen, logo’s, video- of audiomateriaal, ontwerpen, schetsen, opgaven van capaciteiten en alle productspecificaties in de ruimste zin van het woord, plannen, schema’s e.d. (hierna: ‘de Materialen’), alsmede niet van de Materialen die uitdrukkelijk door of namens Opdrachtgever worden voorgeschreven. Opdrachtgever zal Parkstad-designs.com op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde (aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen).

Artikel 4 : Levering en risico-overgang

1. Parkstad-designs.com spant zich in de overeengekomen levertermijnen aan te houden. Deze termijnen zijn geen fatale termijnen.

2. Vanaf het moment van aflevering komt de afgeleverde website/ -shop, programma of zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 5 : Garantie

1. Parkstad-designs.com staat er niet voor in dat de door haar afgeleverde websites/-shops of programma’s goed, zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen (versies van) web- en internetbrowsers, andere programmatuur dan wel in samenhang met alle soorten apparatuur. Parkstad-designs.com staat evenmin in voor een goede technische werking van een op verzoek van Opdrachtgever te verstrekken toegang tot FTP-gegevens, en/of op de uitgebreide rechten op het CMS.

2. Parkstad-designs.com spant zich naar beste vermogen in om eventuele tekortkomingen, veroorzaakt door een handelen of nalaten van Parkstad-designs.com, kosteloos te herstellen, voor zover deze zich binnen 30 dagen na aflevering hebben geopenbaard en deze tijdig en onder opgave van redenen schriftelijk bij Parkstad-designs.com zijn gemeld.

3. De in dit artikel omschreven garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van Parkstad-designs.com veranderingen of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de door Parkstad-designs.com afgeleverde website/-shops of programma’s.

4. Parkstad-designs.com is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

1. Parkstad-designs.com is slechts aansprakelijk voor (in)directe schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Parkstad-designs.com, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. De aansprakelijkheid van Parkstad-designs.com is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Parkstad-designs.com alsmede door haar ingeschakelde derde(n) voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of de toepassing van door Parkstad-designs.com geleverde zaken of andere diensten dan wel prestaties.

Artikel 7 : Overmacht

1. Parkstad-designs.com is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode dat Parkstad-designs.com door overmacht is verhinderd daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever of een derde.

2. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen: oorlog, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen of defecten aan computers, in software of hardware op het internet, intranet of netwerk aan service of bij hostingmaatschappijen, vertragingen tijdens transport of bij toeleveranciers, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, alles zowel in het bedrijf van Parkstad-designs.com, van Opdrachtgever als bij derden van wie Parkstad-designs.com de benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden indien de opschorting als bedoeld in lid 1 meer dan 2 aaneengesloten maanden voortduurt. Opdrachtgever is dan gehouden de gemaakte kosten door Parkstad-designs.com te voldoen.

Artikel 8 : Beëindiging

1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, is Parkstad-designs.com gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Parkstad-designs.com op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvragen of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van zijn overlijden, of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld schriftelijk aan Parkstad-designs.com te melden.

3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel is iedere vordering die Parkstad-designs.com heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 : Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites/-shops, programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, logo’s, documentatie, rapporten, huisstijl, landingpagina’s, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend en volledig bij Parkstad-designs.com. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de websites/-shops, programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Parkstad-designs.com tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 10 : Overdraagbaarheid rechten

1. Enkel Parkstad-designs.com is bevoegd – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist – haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11 : Geheimhouding

1. Opdrachtgever is verplicht tegenover derden geen mededeling te doen over Parkstad-designs.com’s werkwijze of anderszins vertrouwelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.

B. WEB(SHOP)DESIGN EN ONDERHOUD
Artikel 12 : Web(shop)design en onderhoud

1. Ingeval Opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp wenst dat het alsnog of opnieuw wordt aangepast en Parkstad-designs.com dat verzoek inwilligt, is Parkstad-designs.com gerechtigd om alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zowel wat betreft het grafisch ontwerp als de bouw, als meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen conform de daarvoor door haar gebruikelijke gehanteerde tarieven.

2. Opdrachtgever is gehouden om de website/-shop na aflevering zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare tekortkomingen. Opdrachtgever dient eventuele tekortkomingen schriftelijk en uiterlijk binnen drie maanden aan Parkstad-designs.com kenbaar te maken.

3. De website/-shop is niet non-conform (1) vanwege aspecten die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld (2) vanwege kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname van de website/-shop redelijkerwijs niet in de weg staan of (3) indien Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te leveren.

4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Parkstad-designs.com niet gehouden de website/-shop te onderhouden of te beheren of de daarvoor benodigde hulpprogramma’s te leveren.

5. Indien Opdrachtgever een onderhouds- en serviceovereenkomst is aangegaan, wordt deze voor een minimale duur van 12 maanden aangegaan. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.

6. Parkstad-designs.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar te bouwen website/-shop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door Parkstad-designs.com afgeleverde website/-shop voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Parkstad-designs.com is geen partij bij eventuele door Opdrachtgever te sluiten contracten over online of anderszins betalingen en zij is derhalve evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die hieruit/hierdoor ontstaan.

7. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing voor opdrachten aan Parkstad-designs.com tot het aanpassen of upgraden van bestaande websites/-shops.

C. DOMEINNAAMREGISTRATIE EN HOSTING
Artikel 13 : Domeinnaamregistratie en hosting

1. Ingeval Parkstad-designs.com de domeinnaamregistratie verzorgt, wordt deze door Parkstad-designs.com in naam van Opdrachtgever aangevraagd. Parkstad-designs.com staat er niet voor in dat een aanvraag voor (een) domeinna(a)men ook daadwerkelijk wordt toegekend. Parkstad-designs.com aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Parkstad-designs.com voor aanspraken van derden hierover.

2. Parkstad-designs.com is niet gehouden te hosten op een dedicated server en zij is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt. Parkstad-designs.com is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of derden.

3. Hosting door Parkstad-designs.com betekent niet dat Parkstad-designs.com enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website/-shop. Opdrachtgever blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Parkstad-designs.com voor aanspraken van derden, aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten of de privacywetgeving daaronder begrepen.

4. Alleen indien schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de overeenkomst tot hosting eveneens de terbeschikkingstelling van back-up, uitwijk en recoverydiensten. Parkstad-designs.com aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functioneren van deze diensten.

5. Opdrachtgever is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-virusprogrammatuur in werking te hebben.

6. De overeenkomst tot hosting wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.

7. Parkstad Designs maakt gebruik van een “fair use policy

D. ONLINE MARKETING EN LINKBUILDING
Artikel 14 : Zoekmachine marketing en linkbuilding

1. Parkstad-designs.com spant zich er maximaal voor in om gedurende de looptijd van de overeenkomst een optimale positie te realiseren en te (blijven) handhaven in zoekmachine Google. Parkstad-designs.com garandeert echter onder geen voorwaarde enig resultaat, noch is zij aansprakelijk voor (schade als gevolg van) het resultaat. Parkstad-designs.com is evenmin aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die is/wordt veroorzaakt door door Parkstad-designs.com aangelegde backlinks.

2. Ter realisatie van de in lid 1 bedoelde positie, verleent Opdrachtgever een volmacht aan Parkstad-designs.com als bedoeld in artikel 3:62 lid 2, laatste volzin BW, alsmede verschaft Opdrachtgever Parkstad-designs.com op eerste verzoek de vrije en onvoorwaardelijke toegang tot het CMS systeem en de ftp-gegevens.

3. Om een toppositie als bedoeld in lid 1 te (kunnen) bereiken is Parkstad-designs.com bevoegd om, geheel naar eigen inzicht en zonder dat voorafgaand overleg of uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever is vereist zulks met uitsluiting van artikel 7:402 BW, al die maatregelen of ingrepen te treffen die zij daarvoor noodzakelijk acht.

4. Indien Opdrachtgever het abonnement bij Parkstad-designs.com voor zoekmachine marketing en/of linkbuilding beëindigt, staakt Parkstad-designs.com haar werkzaamheden onmiddellijk zonder daarvoor op enigerlei wijze tegenover Opdrachtgever aansprakelijk te kunnen zijn voor schade die zij hierdoor mocht hebben geleden of mocht lijden.

5. Indien Opdrachtgever de website/-shop anders dan bij Parkstad-designs.com heeft gehost en Parkstad-designs.com hiertoe toegang dient te worden verleend, kan Parkstad-designs.com niet aansprakelijk worden gehouden voor door werkzaamheden van Parkstad-designs.com ontstane tekortkomingen/ gebreken aan die website/-shop.

6. De overeenkomst tot zoekmachine marketing en linkbuilding wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.

App even, dat gaat sneller!